Over Jam Harderwijk & Omstreken

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES OPDRACHTNEMER

JAM l Harderwijk.

Opdrachtgever: degene die JAM l Harderwijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Afnemer: diegenen voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.

Deelnemer: een persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven.

Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen. Dat kan ook een activiteit zijn waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria. Het maakt niet uit bij welke organisatie de betrokkene werkt.

Gesloten activiteit: een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of uit een beperkt aantal die voor die activiteit worden uitgenodigd.

Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op welke informatiedrager dan ook, die ter beschikking worden gesteld door de opdrachtnemer omdat ze nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden uit te voeren.

Offerte: een schriftelijk aanbod van JAM l Harderwijk aan een opdrachtgever waarin alle informatie staat beschreven die de opdrachtgever dient te weten over de te verrichten werkzaamheden en de kosten die daar tegenover staan.

Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen JAM l Harderwijk en opdrachtgever waarin beschreven staat welke werkzaamheden JAM | Harderwijk uit gaat voeren voor de opdrachtgever. Dat kan in de vorm van een geaccordeerde aanbieding of offerte zijn.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van JAM l Harderwijk zoals ze hier beschreven staan. Deze voorwaarden zijn van toepassing zijn op elke overeenkomst.

Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

PGB: Een geldbedrag waarmee de budgethouder de diensten van JAM l Harderwijk betaalt.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jam l Harderwijk en op alle overeenkomsten die JAM l Harderwijk sluit met een opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk door JAM l Harderwijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

3. Als er algemene voorwaarden in gebruik zijn bij de opdrachtgever, gelden deze niet voor JAM l Harderwijk, tenzij JAM l Harderwijk schriftelijk heeft aangegeven dat deze voorwaarden toepasselijk zijn.

3. OFFERTES

1. Alle aanbiedingen van JAM l Harderwijk zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders vermeld staat.

2. De offertes van JAM l Harderwijk zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij dat anders in de offerte staat aangegeven. JAM l Harderwijk is alleen aan de offertes gebonden als de opdrachtgever binnen veertien dagen (of een eventuele andere termijn die in de offerte vermeld staat) de offerte schriftelijk bevestigd heeft.

3. Een overeenkomst tussen JAM l Harderwijk en de opdrachtgever komt pas tot stand op het moment dat JAM l Harderwijk de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. JAM l Harderwijk en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop ook nog schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4. UITVOERING OVEREENKOMST

1. JAM l Harderwijk zal de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten. JAM | Harderwijk bepaalt welke personen volgens haar gekwalificeerd zijn.

2. Is een door JAM l Harderwijk ingeschakeld persoon niet in staat de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, dan zorgt JAM | Harderwijk voor een goede vervanging.

3. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens waarvan JAM l Harderwijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Dat geldt ook voor gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JAM l Harderwijk zijn verstrekt, heeft JAM l Harderwijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien brengt JAM | Harderwijk deze volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5. HUISWERKBEGELEIDING

De huiswerkbegeleiding vindt plaats aan:

 • Harderwijk, RSG, Eisenhouwerlaan 59
 • Harderwijk, CCNV, Stationslaan 26
 • Harderwijk, Laan 1940/1945 nr 1
 • Nunspeet, Lindelaan 1
 • Elburg, Beekstraat 9
 • Zeewolde, Gelderseweg 22

– iedere andere in overleg overeengekomen locatie

2. De kosten van de huiswerkbegeleiding dienen binnen14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

3. Is dat niet het geval, dan mag JAM l Harderwijk een incassobureau inschakelen. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

4. Er geldt een opzegtermijn van een maand voor onze huiswerkbegeleiding. Die gaat in op de eerste van de maand die volgt op de opzegging. Alleen schriftelijke opzeggingen worden door JAM | Harderwijk geaccepteerd. Voor individuele begeleidingen hanteert JAM geen opzegtermijn. Wanneer de clënt overgaat van individuele begeleiding op (alleen) huiswerkbegeleiding en hij of zij wil op een bepaald moment daarmee stoppen, dan hanteert JAM | Harderwijk ook weer een opzegtermijn van een maand, ingaande op de eerste van de nieuwe maand, die volgt op schriftelijke opzegging.

5. JAM l Harderwijk behoudt zich het recht voor om de begeleiding te beëindigen, wanneer de cliënt zonder opgaaf van redenen niet aanwezig is op de afgesproken dagen of als ontoelaatbaar gedrag daarvoor aanleiding geeft. In die gevallen kunt u ook geen aanspraak maken op restitutie van het maandbedrag.

6. Als de cliënt besluit om binnen een maand te stoppen, heeft u geen recht op restitutie van het betaalde maandbedrag. De cliënt wordt per de eerste van de daarop volgende maand uitgeschreven.

7. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor hebben gegeven.

8. JAM | Harderwijk neemt alleen contact met de mentor of docenten van de school van de cliënt op als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor verlenen.

9. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.

10. De cliënt die individuele begeleiding of huiswerkbegeleiding volgt bij JAM | Harderwijk, komt zelfstandig naar de locatie waar begeleiding wordt gegeven en gaat zelfstandig weer naar huis. Wanneer het om één of andere reden noodzakelijk is dat de cliënt met een medewerker van JAM meereist, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de ouders/voogden van de cliënt. Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaan zij hiermee akkoord.

11. In de zomervakantie hoeft niet te worden betaald voor de huiswerkbegeleiding van JAM | Harderwijk als daar geen gebruik van wordt gemaakt.

12. Andere schoolvakanties en officiële vrije dagen brengen geen verandering in het maandbedrag. Dit geldt ook voor ziekte, buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, uitwisselingsprojecten en andere vrije dagen. Een eventueel gemist dagdeel kan binnen een week worden ingehaald.

13. JAM l Harderwijk houdt zich aan de data voor de schoolvakanties van de gemeente Harderwijk.

13. Als u geen gebruik wilt maken van JAM l Harderwijk in het daarop volgende seizoen, moet u dat uiterlijk vóór 1 augustus opzeggen.

14. Eindexamenkandidaten worden automatisch per 1 juni van hun laatste schooljaar uitgeschreven.

15. JAM l Harderwijk is geen garantie voor hoge cijfers. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk als de cliënt blijft zitten of het examen niet haalt. In die gevallen is er geen recht op restitutie.

6. AANSPRAKELIJKHEID

1. JAM l Harderwijk zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten. Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de kant van JAM l Harderwijk zal JAM l Harderwijk kosteloos de overeengekomen prestatie opnieuw verrichten. Het is aan JAM | Harderwijk om te bepalen of de prestatie geheel of gedeeltelijk opnieuw verricht wordt.  JAM | Harderwijk kan in dit geval ook overgaan op het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. JAM l Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, ook niet voor kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.

2. Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.

3. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor de gelden die niet vergoed worden door het PGB-kantoor.

4. Wat in lid 1 wordt bepaald, is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van JAM l Harderwijk.

5. Wat in lid 1 wordt bepaald is ook niet van toepassing als de verzekeraar van JAM l Harderwijk aan de opdrachtgever een vergoeding voor geleden schade uitkeert. In dat geval is de aansprakelijkheid van JAM l Harderwijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de opdrachtgever is uitgekeerd.

7. FINANCIËN

1. De door JAM l Harderwijk in de offerte opgegeven prijzen zijn inclusief huur voor benodigde ruimte, apparatuur en kosten voor verzorging, tenzij dat anders is  overeengekomen en vermeld staat in de offerte.

2. Alle betalingen aan JAM l Harderwijk geschieden door storting of overschrijving op een door JAM l Harderwijk aan te wijzen bankrekening.

3. Facturatie gebeurt maandelijks tenzij anders overeengekomen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de door JAM l Harderwijk ingediende facturen te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij volgens het recht in verzuim. In dat geval heeft JAM l Harderwijk het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

6. Komt de opdrachtgever één of meer van zijn/haar verplichtingen niet na, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn/haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. JAM l Harderwijk is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde sluit de overige aan JAM l Harderwijk toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden niet uit. De opdrachtgever is verplicht alle door JAM l Harderwijk in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.

7. Is de opdrachtgever het niet eens met wat er in de factuur vermeld staat, moet dit uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij JAM l Harderwijk worden gemeld. Na deze periode van veertien dagen vervalt iedere aanspraak.

8. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JAM l Harderwijk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens JAM l Harderwijk onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. JAM l Harderwijk heeft het recht onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever door te berekenen. JAM l Harderwijk is dan wel verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over deze prijsverhogingen te informeren. JAM l Harderwijk kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen. De opdrachtgever is dan bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10. Bij taallessen voor volwassenen (bij ten minste 3 deelnemers of meer) werkt JAM | Harderwijk altijd in blokken van tien weken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er ten minste 10 lessen worden afgenomen voor een moderne vreemde taal (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks of Russisch) of 30 lessen voor NT2 ( = Nederlands als tweede taal). Tussentijds instromen is mogelijk waarna alleen de nog te volgen lessen in rekening worden gebracht. De factuur kan in overleg in één of twee keer vooraf betaald worden. Het in rekening gebrachte lesgeld kan niet worden teruggeboekt en/of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

8. ANNULERING BIJEENKOMSTEN

1. In de gevallen waarin de overeenkomst betrekking heeft op deelname van de opdrachtgever aan een door JAM l Harderwijk georganiseerde bijeenkomst, worden door JAM l Harderwijk geen kosten gerekend als de deelname 24 uur voordat de afspraak plaats vindt geannuleerd is. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Afspraken die later geannuleerd worden brengt JAM | Harderwijk volledig in rekening.

2. In de gevallen waarin JAM l Harderwijk in opdracht van de opdrachtgever bijeenkomsten heeft georganiseerd, wordt aan de opdrachtgever bij schriftelijke annulering vijftig procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Er is mogelijkheid om de bijeenkomst te verschuiven tot drie weken voor aanvang. De kosten van deze verschuiving worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij schriftelijke annuleringen minder dan vijf werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt aan de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behoudt JAM l Harderwijk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle voor de overeengekomen prestatie ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij JAM l Harderwijk. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze voorwaarden beschreven staan. Of die op een andere manier worden toegekend. Voor het overige zal de opdrachtgever de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen. Daar vallen ook aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding bij.

4. Bij overtreding van artikel 9.1, 9.2 of 9.3 is de opdrachtgever een gefixeerde boete van € 5000,- verschuldigd aan JAM l Harderwijk.

10. GEHEIMHOUDING

1. De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van JAM l Harderwijk bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van JAM l Harderwijk. De genoemde zaken mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.

2. Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van JAM l Harderwijk en de hierbij verstrekte documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

3. Ingeval van overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 of 2 van dit artikel wordt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per overtreding ten behoeve van JAM l Harderwijk opgelegd. Daarbij komt nog een boete van € 500 voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van JAM l Harderwijk ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van de door JAM l Harderwijk geleden schade.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAM l Harderwijk. Aan deze toestemming kan JAM l Harderwijk voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hierboven bepaalde zijn nietig.

12. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die aan JAM | Harderwijk worden verstrekt ten behoeve van de overeengekomen prestatie, worden alleen gebruikt door JAM | Harderwijk. JAM | Harderwijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder toestemming van de opdrachtgever. Ook worden deze gegevens niet gebruikt voor doeleinden die niets van doen hebben met de door JAM | Harderwijk en opdrachtgever overeengekomen prestatie.
JAM | Harderwijk is verplicht vooraf aan de opdrachtgever aan te geven welke gegevens aan de opdrachtgever gevraagd worden en met welk doel. De opdrachtgever heeft recht op inzage in de gegevens die JAM | Harderwijk van de opdrachtgever ter beschikking heeft. De opdrachtgever mag ervoor kiezen persoonsgegevens te laten verwijderen. Als dit gevolgen heeft voor de overeengekomen prestatie, dan draagt JAM | Harderwijk geen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.

13. OVERMACHT

1. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen als dit tekortschieten niet aan JAM | Harderwijk toeberekend kan worden. Voor zover nakoming van de verplichtingen nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van JAM l Harderwijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of langer zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien JAM l Harderwijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De  opdrachtgever moet deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3. Van overmacht van JAM l Harderwijk is onder meer sprake in geval van ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden, zoals – maar niet beperkt tot – door haar aangezochte inleiders.

4. Indien in de opdracht de naam van een medewerker is opgenomen is JAM | Harderwijk gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.

5. Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met JAM | Harderwijk plaatsvinden.

14. WIJZIGINGEN

1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen JAM l Harderwijk en de opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door JAM | Harderwijk en de opdrachtgever te ondertekenen document worden vastgelegd.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JAM l Harderwijk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.

3. JAM l Harderwijk heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de opdrachtgever  – die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf –  bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van JAM l Harderwijk zullen aan de opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

15. NIET NAKOMING

Indien de opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens JAM l Harderwijk niet nakomt of JAM l Harderwijk vreest dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en:

 • de opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van JAM l Harderwijk adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of
 • er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, of
 • de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, of
 • in staat van faillissement wordt verklaard, of
 • anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft JAM l Harderwijk het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van JAM l Harderwijk op schadevergoeding.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door JAM l Harderwijk geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door JAM l Harderwijk aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

17. KLACHTEN

Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over verrichte werkzaamheden van JAM l Harderwijk kunnen dit schriftelijk (Laan 1940/1945 nr 1, 3841 JA te Harderwijk), of telefonisch (0341-745 788) melden. De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd.

Contactformulier

Skip to content