Algemene voorwaarden & Klachtenregeling

Algemene voorwaarden

1. Definities Opdrachtnemer

JAM l Harderwijk.
Opdrachtgever: degene die JAM l Harderwijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
Afnemer: betrokkenen voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
Deelnemer: een persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven.
Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria, ongeacht de organisatie waar betrokkene werkt.
Gesloten activiteit: een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties.
Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten werkzaamheden door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
Offerte: een schriftelijk aanbod van JAM l Harderwijk aan een opdrachtgever ter zake van het verrichten van werkzaamheden.
Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht (geaccordeerde aanbieding of offerte) tussen JAM l Harderwijk en opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel JAM l Harderwijk als opdrachtgever ondertekende offerte of contract.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van JAM l Harderwijk zoals van toepassing op de overeenkomst.
Hulpmiddelen: middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.
PGB: Een geldbedrag waarmee de budgethouder de diensten van JAM l Harderwijk betaalt.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jam l Harderwijk en op alle overeenkomsten die JAM l Harderwijk sluit met een opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door JAM l Harderwijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
3. Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de opdrachtgever zijn in de relatie van JAM l Harderwijk tot de opdrachtgever niet van toepassing, tenzij JAM l Harderwijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

3. Offertes

1. Alle aanbiedingen van JAM l Harderwijk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De offertes van JAM l Harderwijk zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. JAM l Harderwijk is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen is bevestigd. 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 komt de overeenkomst tussen JAM l Harderwijk en de opdrachtgever eerst tot stand op het moment dat JAM l Harderwijk de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. JAM l Harderwijk en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd. 

4. Uitvoering overeenkomst

1. JAM l Harderwijk zal, tenzij anders uitdrukkelijk door haar wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.
2. JAM l Harderwijk heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan JAM l Harderwijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JAM l Harderwijk worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JAM l Harderwijk zijn verstrekt, heeft JAM l Harderwijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Huiswerkbegeleiding

1. De huiswerkbegeleiding is aan de Academiestraat 14 in Harderwijk of aan de Gelderseweg 22 in Zeewolde.
2. De kosten van de huiswerkbegelelding dienen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
3. Bij verzuim is JAM l Harderwijk gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van de ouders/verzorgers.
4. Er geldt een opzegtermijn van een maand, ingaande op de eerste van de maand, die volgt op de schriftelijke opzegging.
5. JAM l Harderwijk behoudt zich het recht voor om de begeleiding te beëindigen, wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig is op de afgesproken dagen zonder opgaaf van redenen of als ontoelaatbaar gedrag daarvoor aanleiding geeft. In die gevallen kunt u ook geen aanspraak maken op restitutie van het maandbedrag.
6. Ook als uw zoon of dochter besluit om binnen een maand te stoppen, heeft u geen recht op restitutie van het betaalde maandbedrag. Wij schrijven uw zoon of dochter dan uit per de eerste van de daarop volgende maand.
7. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u daar als ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor heeft gegeven.
8. Wij zullen alleen contact met de mentor of docenten van de school van uw kind opnemen als u daar als ouder(s)/verzorger(s)  toestemming voor heeft verleend.
9. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.
10. In de zomervakantie hoeft u niet te betalen voor de huiswerkbegeleiding van JAM | Harderwijk.
11. Andere schoolvakanties en officiële vrije dagen brengen geen verandering in het maandbedrag. Dit geldt ook voor ziekte, buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, uitwisselingsprojecten en andere vrije dagen. Een eventueel gemist dagdeel kan binnen een maand worden ingehaald.
12. JAM l Harderwijk houdt zich aan de data voor de schoolvakanties van de gemeente Harderwijk.
13. Als u geen gebruik wilt maken van JAM l Harderwijk in het daarop volgende seizoen, moet u dat uiterlijk vóór 1 augustus opzeggen.
14. Eindexamenkandidaten worden automatisch per 1 juni van hun laatste schooljaar uitgeschreven.
15. JAM l Harderwijk is geen garantie voor hoge cijfers. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk als uw zoon of dochter blijft zitten of zijn/haar examen niet haalt en u heeft in die gevallen geen recht op restitutie.

6. Aansprakelijkheid

1. JAM l Harderwijk zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van JAM l Harderwijk zal JAM l Harderwijk slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – geheel, of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. JAM l Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.
2. Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.
3. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor de gelden die niet vergoed worden door het PGB kantoor.
4. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van JAM l Harderwijk.
5. Het in lid 1 bepaalde is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar van JAM l Harderwijk gehouden is om in verband met de door de opdrachtgever geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van JAM l Harderwijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de opdrachtgever is uitgekeerd.

7. Financiën

1. De door JAM l Harderwijk in de offerte opgegeven prijzen zijn inclusief huur voor benodigde ruimte, apparatuur en kosten voor verzorging, tenzij anders overeengekomen en vermeld in de offerte.
2. Alle betalingen aan JAM l Harderwijk geschieden door storting of overschrijving op een door JAM l Harderwijk aan te wijzen bankrekening.
3. Facturatie gebeurt maandelijks tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gehouden de door JAM l Harderwijk ingediende facturen te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is JAM l Harderwijk gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.
6. Schiet de opdrachtgever tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. JAM l Harderwijk is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan JAM l Harderwijk toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is verplicht alle door JAM l Harderwijk in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.
7. Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij JAM l Harderwijk worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.
8. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JAM l Harderwijk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens JAM l Harderwijk onmiddellijk opeisbaar zijn.
9. JAM l Harderwijk is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever door te berekenen. JAM l Harderwijk is verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. JAM l Harderwijk kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
10. Bij taallessen voor volwassenen (bij ten minste 3 deelnemers of meer) werken we altijd in blokken van tien weken waarbij we ervan uitgaan dat er ten minste 10 lessen zullen worden afgenomen. Tussentijds instromen is mogelijk waarna alleen de nog te volgen lessen in rekening worden gebracht. De factuur kan in overleg in één of twee keer vooraf betaald worden. Het in rekening gebrachte lesgeld kan niet worden teruggeboekt en/of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

8. Annulering bijeenkomsten

1. In de gevallen waarin de overeenkomst betrekking heeft op deelname van de opdrachtgever aan een door JAM l Harderwijk georganiseerde bijeenkomst, worden door JAM l Harderwijk uitsluitend bij schriftelijke annulering 24 uur voordat de afspraak plaats vindt geen kosten gerekend. Afspraken die later geannuleerd worden brengen wij volledig in rekening. 
2. In de gevallen waarin JAM l Harderwijk in opdracht van de opdrachtgever bijeenkomsten heeft georganiseerd, wordt aan de opdrachtgever bij schriftelijke annulering vijftig procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Er is mogelijkheid om de bijeenkomst te verschuiven tot drie weken voor aanvang. De kosten van deze verschuiving worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij schriftelijke annuleringen minder dan vijf werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt aan de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 

9. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behoudt JAM l Harderwijk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij JAM l Harderwijk. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
4. Bij overtreding van artikel 8.1, 8.2 of 8.3 is de opdrachtgever een gefixeerde boete van € 5000,- verschuldigd aan JAM l Harderwijk.

10. Geheimhouding

1. De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van JAM l Harderwijk bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van JAM l Harderwijk en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.
2. Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van JAM l Harderwijk en de hierbij verstrekte documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.
3. Ingeval van overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 of 2 van dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van JAM l Harderwijk een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000 per overtreding, alsmede € 500 voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van JAM l Harderwijk ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van de door JAM l Harderwijk geleden schade.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

De opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAM l Harderwijk. Aan deze toestemming kan JAM l Harderwijk voorwaarden verbinden. Overdrachten, in strijd met het hierboven bepaalde, zijn nietig.

12. Overmacht

1. JAM l Harderwijk is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van JAM l Harderwijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of langer zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien JAM l Harderwijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Van overmacht van JAM l Harderwijk is onder meer sprake in geval van ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden, zoals – maar niet beperkt tot – door haar aangezochte inleiders.
4. Indien in de opdracht de naam van een medewerker is opgenomen is opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.
5. Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.

13. Wijzigingen

1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen JAM l Harderwijk en de opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JAM l Harderwijk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.
3. JAM l Harderwijk heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van JAM l Harderwijk zullen aan de opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

14. Niet nakoming

Indien de opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens JAM l Harderwijk niet nakomt of JAM l Harderwijk vreest dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en:
• de opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van JAM l Harderwijk adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of
• er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, of
• de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, of
• in staat van faillissement wordt verklaard, of
• anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft JAM l Harderwijk het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van JAM l Harderwijk op schadevergoeding.

15. Eigendomsvoorbehoud

Alle door JAM l Harderwijk geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door JAM l Harderwijk aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

16. Klachten

Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over verrichte werkzaamheden van JAM l Harderwijk kunnen dit schriftelijk (Academiestraat 14, 3841 ES te Harderwijk), of telefonisch (06 10520682/06 11083878) melden. De ontvangst van uw klacht wordt per omgaande schriftelijk aan u bevestigd.